اطاق 3 – گذر

این دومین گوشواره این بناست که در ضلع شمال شرقی قرار دارد, کوچک است اما دوست داشتی چون به زور خودش را در دل بنا جا کرده است هوایش معتدل و در کنجی آرام خزیده است در هایش رو به سایه باز میشود و حمامی کوچک دارد که طبعش با قد های بلند سازگار نیست ولی یک اتفاق خوب را در خودش جای داده و آن راهروی مشترکی است که با اطاق سه دری دارد و برای همین ما اسمش را گذر گذاشتیم چون برای ورود به آن از هشتی گذر کرده و با آن روبرو میشوید, جاذبه دیگری هم دارد و آن نقب کوچکی است که به محض ورود زیر پای خود آن را خواهید دید که یادآور روزهایست که برای در امان ماندن باید در زیر زمین پناه میگرفتند
فارسی