اطاق 4 - پرنا

این اطاق پنج متر مربعی سومین گوشواره است که در جنوب شرقی بنا جای دارد اینقدر کوچک است که فقط یک نفر در آن امکان اقامت دارد اما تا بخواهید در خودش راز دارد و جا برای لذت بردن . این فضا تنها اطاق دو طبقه این بناست زیرا به کمک نردبانی شما میتوانید به بالاخانه آن دست پیدا کرده و فرصتی برای استراخت و مطالعه در آن محیط بخود بدهید , شور و شوقی که فضای این اطاق به ما در اولین دیدار داد باعث شد که نامش را بنام دخترم بخوانیم لذا این اطاق پرنا نام دارد .
فارسی