اطاق 7 – قلم

این اطاق 9مترمربعی فضایی است که بر خلاف ظاهر کوچکش میشود ساعت ها در آن زندگی کرد هرچند کوچک است و تنها اطاقی که مستقلا فضایی برای مطالعه و میز تحریری برای دست به قلم شدن دارد . هنگامی که فضا ها را در این خانه می کاویدیم ناگهان در پشت تمثیل ناصرالدین شاه قاجار و گربه یکی یک دانه اش فضایی یافتیم که که نظیرش در جایی دیگر از این خانه نبود و فکر کردیم شاید روزی روزگاری در این فضا افرادی دست به قلم شده و داستانی از این بنا به روی کاغذ بیاورند لذا نامش را قلم گذاشتیم تا با یگانه تفاوتش بیگانه نباشد .
فارسی