اطاق 8 – سرداب

سرداب اوج افتخار کویر است . مکانی است رو به خورشید اما در دل زمین حتی پایینتر از سطح آب در بنا برای همین همیشه خنک است و عطرش گوارا زیرا لطافت آب را در خود نهفنه دارد , درفضای 25 مترمربعی سرداب دو سکوی منحصر بفرد دارد برای نشستن های دور همی و در نقطه از آن یک شبکه آجری خواهید یافت که نه تنها راهی برای تبادل هوا در دل خاک بوده بلکه شاید رازهایی از هزاران درد و دل مادرانه یا عشق های کودکانه در دل آن نهان باشد . سرداب نامی جز نام زیبای خودش نمیتواند داشته باشد برای همین ما نیز سرداب صدایش میکنیم .
فارسی